RSS RSSFacebookTwitter Soler i Sauret

Reglament

Drets de les persones usuàries

a) Ser transportades amb un títol de transport vàlid. En cas d'incidència que provoqui l'aturada de l'autobús, tenen dret a continuar el viatge en la mateixa línia o en una altre d'itinerari semblant, sense que hagin de pagar aquest nou trajecte, o obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permeten un nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donen dret a cap devolució.

b) Dur paquets o objectes de mides no superiors a 100 x 60 x 25 cm, sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers.. 

c) Ser tractades correctament pels empleats de l'empresa i ser ateses en les peticions d'ajuda i informació que sol·licitin d'aquells. 

d) Formular les reclamacions que estimin convenients, amb relació a la prestació dels serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamació que estan a la seva disposició. Rebre resposta, per part de l'empresa prestatària del servei, en un termini màxim de dos mesos, de la reclamació o queixa formulada.

e) Les persones usuàries amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposen de seients d'ús preferent, que estan degudament senyalitzats.

f) Ser informades amb anterioritat de les modificacions parcials o totals dels itineraris previstos inicialment. 

g) Transport gratuït dels infants fins a quatre anys, sempre que no ocupin cap seient. 

h) Viatja amb bicicletes o patinets plegables.

 

Obligacions de les persones usuàries: civisme

 

a) Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o a altres col·lectius especificats a la senyalització.

b) Atendre les indicacions que formulin els empleats, així com els cartells i avisos a la vista en els vehicles.

c) Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries.

d) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament dels vehicles.

e) Està prohibit fumar o portar la cigarreta encesa a l'interior dels vehicles. 

f) Les persones usuàries han d'entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estan destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, les persones usuàries que vagin amb cadira de rodes o aquelles persones que tinguin serioses dificultats per a caminar estan autoritzades a pujar per la porta central a fi i efecte d'utilitzar la rampa d'accés. A l'interior del vehicle, les persones amb cadira de rodes s'han de situar a l'espai reservat i convenientment senyalitzat.

g) Les persones que accedeixin al vehicle amb cotxets d’infants procuraran que aquests cotxets estiguin plegats si no disposen d'espai reservat, i entraran per la porta davantera. Si hi ha espai reservat, els han de situar al lloc convenientment senyalitzat.

h) No es pot distreure al personal de conducció durant la marxa del vehicle. 

i) No està permès entrar animals dins els vehicles, excepte els gossos pigall o d’assistència convenientment identificats d’acord amb la legislació vigent, i aquells animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que no puguin embrutar o incomodar a altres viatgers. Les mides d’aquets receptacles no excediran de les permeses per aquest reglament per a l’equipatge de mà, paquets i altres objectes.

j) Plegar les bicicletes i els patinets. Només es podrà accedir a l’autobús si la bicicleta o el patinet estan plegats.

 

Bitllets, targetes i règim sancionador

a) S'ha de disposar del bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que es vol realitzar.

b) No són vàlids els bitllets i les targetes amb alteracions o manipulacions.

c) Els títols de transport sense banda magnètica han de ser mostrats al personal de conducció a l'entrar a l'autobús. Si un viatger porta una targeta, un abonament o un passi personalitzat, ha de demostrar que és el titular.

d) Els títols de transport del sistema tarifari integrat, donen dret a transbordament entre mitjans de transport integrats, dins del límit horari establert. Els bitllets senzills no permeten transbordament, així com tampoc els títols monomodals. 

e) El títol de transport s'ha de conservar durant tot el trajecte i mostrar-lo quan el demanin els empleats de l'empresa. En cas de que diversos viatgers efectuïn les validacions amb un mateix títol, aquest restarà en possessió de l'últim viatger que abandoni l'autobús.

f) Els viatgers sense títol de transport vàlid han de pagar una percepció mínima segons estipula normativa vigent. Si aquest pagament el fan immediatament o en el termini de 2 dies hàbils, tindran una reducció del 50%. Si el viatger no abona l’import reduït disposarà de 30 dies per fer-lo efectiu.

g) Si el viatger es nega a identificar-se, els empleats sol·licitaran la presència d'agents de seguretat i poden exigir que el viatger abandoni l'autobús. 

 

NORMES D’ÚS I RECOMANACIONS PER A PMR i COTXETS.

Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)

Una persona amb mobilitat reduïda és aquella que té limitades, temporal o permanentment, les possibilitats de desplaçar-se o moure's i és, per tant, depenent d'altres persones (cuidadors) i/o ajudes tècniques (cadires de rodes, caminador, crosses…).  

Per norma general l'accés a l'autobús s’ha de fer per la porta davantera. Podran fer-ho per la porta central aquelles persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de la rampa. És necessari sol·licitar la rampa amb antelació mitjançant els botons destinats a tal efecte situats tant dins com fora de l'autobús. 

Tenen dret a utilitzar la rampa totes aquelles persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes o similar i aquelles que tot i no utilitzar-la tenen serioses dificultats per a caminar. Els vehicles elèctrics (tipus moto o butaca) no poden accedir a l’autobús, exceptuant els serveis urbans de l’àmbit AMB (sempre que tinguin placa identificativa i la persona usuària porti acreditació).

Les cadires de rodes es situaran sempre a l'espai reservat, sempre en el sentit contrari al de la marxa de l'autobús, amb el fre posat i amb el cinturó cordat en aquells vehicles que en disposin. En aquells vehicles que en tinguin és obligatori també baixar la barra de seguretat. 

Cada vehicle té només disponibilitat d’una única plaça per a PMR. El seu ús és preferent en front d’altres usuaris i/o cotxets.Cotxets

Per norma general l'accés a l'autobús s'ha de fer per la porta davantera. Podran fer-ho per la central en aquells vehicles en els que el personal de conducció indiqui que el passadís no és suficientment ample com per que hi passi el cotxet. En cap cas s'accedirà per la porta central sense el previ permís del personal de conducció. L'ús de la rampa queda limitat a les PMR i altres casos excepcionals. 

Es demana, en els casos que sigui possible, accedir a l'autobús amb el cotxet plegat.  

Els cotxets es situaran a l'espai reservat a PMR si aquest no està ocupat per altre cotxet o una PMR. L'ús d'aquest espai és preferent pels cotxets en front d’altres usuaris que viatgin dempeus o asseguts en els transportins. L'empresa, mitjançant el personal de conducció, es reserva el dret de prohibir l'entrada de cotxets per raons de capacitat de l'autobús. 

El cotxet es situarà sempre de forma que l’infant vagi en sentit contrari a la marxa de l’autobús i amb els elements de subjecció correctament cordats així com amb el fre posat. És responsabilitat de la personal que accedeix amb el cotxet vetllar per la seguretat de l’infant. 

A l'hora de baixar, es recomana fer-ho d'esquena, baixant primer l'adult i desprès el cotxet amb l’infant.

xarxes socials